Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2018

premierowo

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viablackatlass blackatlass
premierowo
6767 54c9 500
Reposted fromstroschek stroschek viajointskurwysyn jointskurwysyn
premierowo
premierowo
1646 9c11 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
premierowo
premierowo
premierowo
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viaWlodara Wlodara
premierowo
7634 4b7f
Reposted fromnihilummm nihilummm viaWlodara Wlodara
premierowo
0478 3510 500
Reposted fromsavatage savatage viaWlodara Wlodara
premierowo
premierowo
6542 d912
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazapachsiana zapachsiana
premierowo
7049 4e41
Reposted fromkarahippie karahippie
premierowo
8844 7851 500
Reposted frommoai moai viazupson zupson
premierowo
premierowo
premierowo
premierowo
8699 ac93 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaapatyczna apatyczna
premierowo
6646 df07 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaapatyczna apatyczna
premierowo
7151 162b 500
Reposted fromyikes yikes viaapatyczna apatyczna
premierowo
0003 37e5
Reposted fromretro-girl retro-girl viaapatyczna apatyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl