Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

premierowo
5228 291a
Reposted fromretro-girl retro-girl viamessinhead messinhead
premierowo
Mimo wszystkich sporów i złych chwil, zostaniesz Tą, którą najbardziej kocham.
— Marek Hłasko
Reposted fromyourtitle yourtitle viaunmadebeds unmadebeds
premierowo
Ta jesień bedzie wyjatkowa kochani.
— Me
Reposted from17november 17november
premierowo
8134 0ee9 500
premierowo
8185 2a48 500
Reposted fromhagis hagis
premierowo
8220 2304 500
Reposted from0 0
premierowo
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
premierowo
9499 9438 500
Reposted fromumorusana umorusana viafilmowy filmowy
premierowo
8253 96e4
premierowo
8251 be5a
Welcome back - new 2017
premierowo
7158 0656
Reposted fromsassenach sassenach
premierowo
Przestań dawać ludziom władzę nad Twoim uśmiechem, poczuciem wartości i nastawieniem do życia.
— Mandy Hale
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
premierowo
7413 09b4 500
Reposted frommakle makle
premierowo
„Ranny lew chce się przekonać, czy potrafi jeszcze ryczeć. (…) Tu chodzi o godność i szacunek do samego siebie, a to nie jest to samo co próżność.”
— "Ostatni wykład"
Reposted fromavooid avooid
premierowo
7715 019e 500
Reposted fromInnominate Innominate
premierowo
7817 627b 500
Reposted from0 0
premierowo
7829 8f5f 500
Reposted fromstroschek stroschek
7852 fbae 500
Reposted fromturquoise turquoise

August 19 2017

premierowo
6995 8df6 500
premierowo
6992 c588 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl